Általános szerződési feltételek

Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza StajerFood mint Szolgáltató, valamint a Regisztráló / Előfizető között az online szolgáltatásként bérelhető vendéglátói rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

A StajerFood biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Regisztráló és Előfizető számára a http://www.stajer.eu/aszf címen folyamatosan elérhető legyen.

A StajerFood fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A StajerFood az ÁSZF módosításról minden esetben tájékoztatja az Előfizetőket e-mail formájában.

Sem a Regisztráló, sem az Előfizető nem veheti igénybe a SF vendéglátói rendszert olyan vállalkozás támogatására, mely törvénytelen tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet erkölcstelen vagy egyéb szempontból kifogásolható.

Amennyiben a StajerFood tudomására jut, hogy a szoftver a Regisztráló által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Regisztráló az online rendszer használatából kizárni.

A StajerFood a Regisztrálók és Előfizetők által megadott adatokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályoknak megfelelően kezeli.

1. Alapfogalmak

Regisztráló: Regisztrálónak minősül minden ügyfél, aki a StajerFood rendszerébe regisztrál. Minden elsőként regisztráló ügyfél jogosult az SF próbaverziójának 30 napos használatára térítésmentesen.

Előfizető: Előfizetőnek minősül az a regisztrált ügyfél, aki a 30 napos próbaverzió után a szolgáltatást megrendeli és díjazás ellenében igénybe veszi.

Próbaverzió: Minden elsőként regisztráló ügyfél jogosult a StajerFood szoftver próbaverziójának 30 napos használatára térítésmentesen.Ez alatt az időszak alatt a StajerFood szoftver minden alapfunkciója a normál használati feltételeknek megfelelően működik, teljesértékű rendszerként használható. A próbaidő alatt a bizonyos, feláras – extra – szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetőek el.

Szolgáltatás: A StajerFood egy olyan felhasználóbarát kis-éttermi rendszer, amely láthatóvá, elérhetővé, személyre szabhatóvá teszi a rendelések felvételét és a forgalom követését. A kiegészítőkkel különböző egyéb adminisztrációs területekre is kiterjed. Az online szolgáltatásként igénybe vehető StajerFood rendszer szolgáltatási díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését, a későbbiek során a fejlesztéseket, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentést. A szolgáltatás magába foglalhatja szükség esetén a szoftver használatát biztosító hardver eszközök eladását vagy bérlését.

2. Regisztrálás

A StajerFood által működtetett online vendéglátói rendszer mindazok számára elérhető, akik érvényesen regisztrálnak a StajerFood weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek.

Minden Regisztráló tudomásul veszi, hogy a szolgáltatónak megadott adatai az adatvédelmi szabályoknak megfelelően felhasználásra kerülnek és hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a Regisztrálóval a próbaidő alatt akár telefonon akár emailen útján felvegye a kapcsolatot.

Érvényesen az regisztrálhat, aki nagykorú, cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet, és az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF-t) elfogadja.

3. Próbaverzió

Minden először regisztrált ügyfél számára a StajerFood rendszerének igénylésekor 30 napos ingyenes próbaidőt biztosítunk. A 30 napos próbaidő a regisztrációt követően kezdődik.

Ez alatt az időszak alatt a StajerFood rendszer minden alapfunkciója a normál használati feltételeknek megfelelően működik, teljesértékű rendszerként használható. A próbaidő alatt a bizonyos, feláras – extra – szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetőek el.

Az ingyenes próbaidőszak végén a StajerFood rendszer működése leáll, amennyiben a Regisztráló nem fizet elő a szolgáltatásra. A Regisztráló által megadott, és a rendszer működése közben létrejött adatok a Próbaverzió lejártát követően törlésre kerülnek, amennyiben a Regisztráló a szolgáltatásra nem fizet elő. A Regisztrálónak lehetősége van arra, hogy a Próbaverzió lejártát megelőzően a StajerFood rendszerben tárolt adatait lementse, így a bevitt adatok nem vesznek el.

A regisztrációt követően a Regisztráló egy informáló-emailt kap a rendszer használatára vonatkozóan. Az informáló-email tartalmazza a próbaverzió kezdetének és végének időpontját.

4. Előfizetés

A StajerFood és az Előfizető közötti szerződés az Előfizető által megtett szabályos regisztrációt követően akkor jön létre, ha a StajerFood által megtett ajánlatot – melynek feltételeit az ajánlat megtételét megelőzően a Regisztrálóval előzetesen egyeztetett – az Előfizető az ajánlat megtételétől számított 8 napon belül elfogadja. A StajerFood által megtett ajánlatot elfogadó nyilatkozatát az Előfizető e-mail útján küldi meg. A szerződés lehet határozott vagy határozatlan idejű, ebben a felek közösen állapodnak meg.

A létrejött szerződés alapján az Előfizető szolgáltatási díjat köteles fizetni (előfizetés). Az előfizetés tartalmazza a rendszer fenntartását, működtetését, a napi adatmentést, az Előfizetők számára a rendszerbe történő korlátlan számú belépést és az ügyfélszolgálati segítséget. Amennyiben az Előfizető hardverigénnyel él, arról külön, egyedi megállapodást és szerződést kötnek.

A szolgáltatás havi díja a stajer.eu weboldalon megtekinthető. A megadott szolgáltatási díjak a felek megállapodása alapján változhat.

A szolgáltatási díjat az Előfizető előre köteles megfizetni a StajerFood által kiküldött díjbekérő alapján. A szolgáltatási díj fizetése a felek megállapodása alapján havi- negyedéves-féléves-éves ütemezés szerint történik. A befizetett összeget a StajerFood tartja nyilván, és Előfizető számára a fizetési időszaknak megfelelően (havi-negyedéves-féléves-éves) rendszerességgel biztosít elszámolást az aktuális egyenlegéről.

A határozott időre kötött szerződések a határozott idő lejártát megelőzően rendes felmondással nem szüntethetők meg. Amennyiben az Előfizető a szerződést egyoldalúan megszünteti, úgy a már megfizetett előfizetési díj visszatérítésére nem tarthat igényt. A StajerFood a határozott idejű szerződések esetében a határozott idő lejártát megelőzően az előfizetési díjakat nem változtathatja meg.

A határozatlan időre kötött szerződések esetében a StajerFood fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatási díjakat módosíthatja, azonban a szerződés megkötésétől számított egy évig ezzel a jogával nem élhet.

Az Előfizető a bruttó szolgáltatási díjat Forintban köteles teljesíteni a StajerFood számlájára történő utalással vagy készpénzes fizetéssel, a szolgáltatás díj magába foglalja az ÁFA-t.

Előfizetési konstrukciók elérhetőek az alábbi oldalon: Áraink

5. A StajerFood kötelezettségei

A StajerFood az Előfizető számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként igénybe vehető vendéglátói rendszer működését napi 24 órában. A StajerFood garantálja, hogy az Előfizető által felvitt adatokhoz illetéktelenek nem férnek hozzá, illetéktelenek részére nem kerülnek kiadásra, és a StajerFood azokat az adatkezelési szabályoknak megfelelően kezeli.

A StajerFood köteles haladéktalanul értesíteni Előfizetőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését akadályozná vagy gátolná.

A StajerFood garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a StajerFood szolgáltatása számára. Az előre tervezett és bejelentett karbantartási idők nem számítanak bele ebbe az időintervallumba.

5.1.Felelősségkorlátozás

A StajerFood az Előfizető magatartásáért más Előfizetőkkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A StajerFood minden esetben ajánlást tesz az előfizetőnek, hogy mely hardverek használata mellett biztosítható a rendszer optimális működése. A StajerFood nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer az internetszolgáltató, vagy az előfizető által használt nem megfelelő hardver hibája miatt elérhetetlen, lassan működik, vagy adatvesztés történik. Amennyiben a StajerFood önhibáján kívül hibás hardvert ad át az Előfizetőnek, vállalja annak garanciális ügyintézését, de felelősség nem terheli a hibás hardver használatából eredő egyéb károkért.

Kizárt a StajerFood felelőssége minden olyan kárért, amely a StajerFood rendszer (szolgáltatás) szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered.

A StajerFood a rendszer működtetése során az Előfizető által jelzett hiba kijavítását a hiba bejelentésétől számított 72 órán belül vállalja. Amennyiben az Előfizető a hiba kijavítását nem teszi lehetővé, vagy a hiba kijavítása érdekében szükséges együttműködést megtagadja, úgy az ebből eredő károkért a StajerFood nem felel.

A szoftver használata nem mentesíti az Előfizetőt, hogy a szoftverbe rögzített és a szoftver által számított adatokat leellenőrizze. Az ellenőrzés elmulasztása miatti károkért a StajerFood nem vállal felelősséget.

Az előfizető tudomásul veszi, hogy a StajerFood által generált eladói blokk nem minősül adóügyi bizonylatnak.

A StajerFood nem vállal felelősséget azért, ha az előfizető által használt felhasználónév és jelszó, valamint az Előfizető által tárolt adat, az Előfizető gondatlansága vagy hibája miatt kerül illetéktelen személy tudomására, különös figyelemmel arra, hogy a StajerFood az előfizető jelszavát nem tárolja.

6.Előfizető kötelezettségei

Az Előfizető köteles a StajerFood által nyújtott szolgáltatásért az előfizetői díjat előre esedékesen határidőre megfizetni a StajerFood által megküldött díjbekérő alapján. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a díjbekérő fizetési határidejének lejárta után a StajerFood jogosult a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozni (felfüggeszteni). 30 napot meghaladó késedelem után a szerződés külön elállási vagy felmondási nyilatkozat nélkül megszűnik.

Az Előfizető köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést és közreműködést biztosítani.

Az Előfizető köteles a rendszer működésével kapcsolatos hibát haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jelezni, és köteles a hiba kijavítását 72 órán belül az egyeztetett időpontban biztosítani.

Az Előfizető kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A StajerFood nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A StajerFood jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben az Előfizető a rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

Karbantartási, vagy ellenőrzési célból a StajerFood üzemeltető személyzete jogosult az Előfizető rendszerébe bejelentkezni.

7. Technikai feltételek

A StajerFood SAAS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) ügyviteli rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a https://app.stajerfood.hu lapon keresztül lehet bejelentkezni.

A StajerFood minden esetben ajánlást tesz az előfizetőnek, hogy mely hardverek használata mellett biztosítható a rendszer optimális működése.

7.1. Bejelentkezés és használat feltételei

 • Szélessávú internetkapcsolat;
 • Firefox 70.0+, Google Chrome 90.0+ vagy kompatibilis internet böngésző;
 • Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógép esetén:
 • Windows 7, vagy újabb operációs rendszer,
 • Minimum 4 GB memória,
 • Minimum 10 GB szabad tárhely;
 • Android operációs rendszerrel rendelkező számítógép esetén:
 • Android 8, vagy újabb operációs rendszer,
 • Minimum 2 GB memória,
 • Minimum 1 GB szabad tárhely;
 • Aktív Felhasználónév és jelszó ismerete;

Megj: IOS alapú operációs rendszereknél a StajerFood rendszer egyes elemei, mint például a blokknyomtatás, nem elérhetőek.

8. Titoktartás, adatvédelem

A StajerFood kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A StajerFood és az Előfizető a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A StajerFood vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján a részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az Előfizetőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A StajerFood az Előfizető által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Előfizetők azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Előfizető személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A StajerFood köteles az Előfizető személyes adatait az Előfizető kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben az Előfizető a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a StajerFood az Előfizető adatait haladéktalanul törli.

8.1. Naplóbejegyzések használata

A StajerFood weboldal úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), az Előfizető által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a weboldal látogatása alatt.

Előbbiek célja, hogy a StajerFood ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a rendszer kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatók össze konkrét természetes személlyel.

A StajerFood a weboldalán úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz a weboldal Előfizetői preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

Előbbi alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket az Előfizető az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja.

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

10. Szerződés megszűnésének esetei

10.1. A szerződés felmondása

10.1.1 A szerződés rendes felmondása

A határozatlan idejű szerződést bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási szándékot a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig e-mail (gabor@stajerfood.hu) útján kell megküldeni a másik fél részére.

Az ezt követően bejelentett felmondás a következő hónap 25. napját követően lép életbe, így a tárgyhónapra vonatkozóan a feleket köti a szerződés.

A határozott idejű szerződés rendes felmondása kizárt.

10.1.2. Rendkívüli felmondás

A szerződés rendkívüli felmondására kizárólag súlyos szerződésszegés esetén van mód. Súlyos szerződésszegésnek minősül:

 • ha bármelyik fél az ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be,
 • ha bármelyik fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél jogos érdekeit, különösen a jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy Előfizető által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek vagy egyéb módon megtéveszti a Szolgáltatót.
 • A szerződés megszűnésének egyéb esetei
 • A határozott időre kötött szerződés a határozott idő lejártával.
 • A felek közös megegyezésével.
 • Ha az Előfizető az előfizetői díjat előre esedékesen határidőre nem fizeti meg 30 napot meghaladó késedelem után a szerződés külön elállási vagy felmondási nyilatkozat nélkül megszűnik.

11. Vitás kérdések rendezése

Az Előfizető esetleges panaszaival a StajerFood az alábbi weboldalon feltűntetett elérhetőségek egyikén keresheti fel: http://www.stajer.eu/kapcsolat/

A StajerFood-nak és az Előfizetőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Nem csak az ügyfeleink dolgoznak sütikkel! 🍪

Az oldal látogatásával beleegyezel, hogy az oldalon adatkezelés céljából cookie-kat használunk.